Abonnemangsvillkor

§1 Allmänt

Genom tecknande av abonnemangsavtal erhåller abonnenten rätt att nyttja den anläggning som abonnemanget gäller, på de villkor som gäller för anläggningen och i enlighet med detta avtal. Det abonnemang som erbjuds är förskottsbetalat månadsavtal. Minsta inledande avtalsperiod är två (2) hela kalendermånader som betalas i förskott om inget annat avtalats. Ett av villkoren är att betalning måste ha kommit in före den angina förfallodatumen, obetald faktura innebär att kontot kommer att kreditstoppas tills betalning kommer in. Vid försenad betalning utgår 60 kr påminnelsevgift på nästkommande faktura. 

§2 Avtalsperiod och uppsägning av avtal
Första avtalsperioden omfattar minst två (2) hela kalendermånader som ska betalas i förskott. Därefter löper avtalet vidare per kalendermånad om inte abonnemanget sägs upp. Abonnentens uppsägning av avtalet skall göras skriftligt via anvisad länk. 

§3 Omedelbar uppsägning av avtal
iWASH förbehåller sig rätten att utan angivna skäl omedelbart säga upp avtalet med abonnenten. I detta fall återbetalas outnyttjad förskottsbetalade avgift om sådan erhållits. Vid brott mot detta avtal eller vid obetalda fakturor återbetalas inte eventuell innestående avgift. Försök att tvätta annan bil eller på annat sätt agera i strid mot villkor och anvisningar betraktas som avtalsbrott. Om avtalet av något skäl bryts under de första två kalendermånaderna återbetals inte inbetalade avgifter om inte särskilda skäl föreligger.      

§ 4 Prisändringar
Månadsavtal är INTE skyddade mot prishöjningar av medlemsavgiften. Prishöjningar förekomma och detta meddelas minst 30 dagar i förväg. Vill du skydda dig mot prishöjning kan du tecka ett årsavtal (12 månader).

§ 5 Omfattning
Abonnemanget gäller endast den registrerade bilen och beställd tvättprodukt. Om registrerad bil ändras oftare än var 3:e månad eller på annat sätt fler bilar tvättas på samma abonnemang är abonnenten omedlbart betalningsansvarig för extra tvättar. Abonnenten kan efter anvisning medges tilläggsköp, dessa tillägg förfaller till omedelbar betalning och kan dras i en extra autogirodragning om betalningsmottagaren finner det lämpligt annars adderas tilläggsbeloppet till nästkommande månadsbetalning. Om det behövs en ny tagg (klistermärket) bl.a. pga byte av bil eller bilruta, så tillkommer en självkostnadpris på 50kr inkl moms. 

§ 6 Ändring av personuppgifter
Abonnenten ansvarar för att informera iWASH vid ändring av namn, adress, bilregistreringsnummer och mobiltelefonnummer. Om abonnenten byter konto varifrån gireringar görs skall abonnenten kontakta den kontoförandebanken som hanterar detta.

§ 7 Hantering av personuppgifter
Genom att abonnenten lämnar sina personuppgifter till iWASH accepterar abonnenten att iWASH lagrar och hanterar personuppgifterna enligt personuppgiftslagen (PUL) och dataskyddslagen (GDPR) för att kunna administrera abonnemanget. Abonnenten godkänner även att iWASH får skicka ut information till denne via post, SMS och e-post. Personuppgifterna kan lämnas ut till iWASH samarbetspartners för att de skall kunna administrera dessa informationsutskick. På abonnentens begäran kommer iWASH att rätta felaktiga personuppgifter. Abonnenten har även rätt att få information över de lagrade uppgifterna som iWASH har om abonnenten.

§ 8 Personligt betalningsansvar
Abonnenten eller målsman är alltid personligt betalningsansvarig för kostnaderna i samband med abonnemanget.

§ 9 Förändringar inom verksamheten
iWASH förbehåller sig rätten att ändra öppettider samt vidta ombyggnationer av anläggningen. Detta berättigar ej till förändring av redan tecknat avtal, såsom återbetalning av avgifter eller rätt till uppsägning av abonnemang. iWASH meddelar eventuella ändringar genom anslag i aktuell anläggning. Vid eventuellt planerade eller oplanerade driftstopp som överskrider 15 dagar under kalendermånaden har medlem rätt till att begära kompensation enligt följande:
Om medlem hinner tvätta endast en(1) gång under kalendermånaden kompenseras kunden med mellanskillnaden av kostnaden för månadsavgift och kostnaden för en(1) tvätt.
Om medelm EJ hinner tvätta alls under kalendermånaden krediteras hela månadsavgiften.
    
§ 10 Övrigt
iWASH friskriver sig från allt ansvar vad gäller förluster vid stöld, inbrott eller av annan orsak. iWASH ansvarar heller inte för skador på medlemmars eller andra besökares tillhörigheter samt personskador som drabbat medlem på grund av olycksfall eller annan besökares handlande. Abonnenten ansvarar själv för att dennes fordon är i fysiskt skick för att kunna nyttja anläggningen utan att det skadas. iWASH tar ej något ansvar för skador som åsamkas på grund av felaktigt nyttjande av anläggningen.

§ 11 Extraordinär omständighet
iWASH är befriad från ansvar för brott mot detta avtal orsakade av omständigheter utanför iWASHs kontroll såsom arbetskonflikt, blixtnedslag, eldsvåda, explosion, översvämning, annannaturkatastrof, krig, mobilisering eller militärinkallelse av större omfattning, beslag,valutarestriktioner, myndighetsbestämmelser, allmän knapphet i transporter, varor eller energi samt varje annan oförutsedd händelse utanför iWASHs kontroll.

§ 12 Betalning med swish
Abonnentens först betalning görs med Swish och ska omfatta minst en hel kalendermånad. Swishbetalning måste ske från abonnentens registrerade mobiltelefonnummer. Swishbetalning kan efter överenskommelse accepteras för a´conto insättningar.   

§ 13 Betalning via autogiro
Del av startmånad och en(1) kalendermånad har betalats med Swish. Den första dragningen via Autogiro kommer att göras den 26:e varje månad och avser betalning för månaden efter. Kontrollera alltid att täckning finns på ditt konto för månadsavgiften och eventuella tilläggsköp. Om något går fel med starten av ditt autogiro eller vid efterföljande månadsbetalningar kan du undvika att abonnemanget stoppas genom att betala med bankgiro eller med kort hos personalen senast dagen före angivna förfallodagar. 

Därför förbinder sig den betalande att tillse att likvida medel finns tillgängliga på kontot som angivits i abonnemanget. Om likvida medel saknas på kontot eller dragningen inte kan verkställas av annan orsak skickar iWASH ut en betalningspåminnelse på 60 kr i nästkommande faktura. Om inte betalning jämte lagreglerad påminnelseavgift verkställs inom 5 bankdagar stoppas abonnemanget. Avisering anses gjort tillsvidare genom dessa villkor.

Beskrivning av autogiro:
Allmänt 
Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren iförväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör. 
Information om betalning
Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs. Täckning måste finnas på kontot. Betalaren ska se till att täckning finns på kontot klockan 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök. 
Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder). 
Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet. 
Medgivandets giltighetstid, återkallelse. 
Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. 
Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro. 
Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.